Onze missie

kunstwerkHet Artistiek Pedagogisch Project van de Academie Regio Tienen

 

Inleiding

De school levert de technische kennis om ‘kunst’ te realiseren. Maar, dit is slechts een basis, een training of een middel tot ...

De ontwikkeling van elke leerling tot een ‘muzisch’ persoon die geraakt wordt door de affectieve kracht van beeld, muziek, woord of beweging, staat centraal. De academie ontwikkelt het muzische denken van jongeren en volwassenen.

Bewondering

Onze leerlingen leren bewonderend kijken naar het historisch culturele erfgoed. Ze maken kennis met het lokale cultuurleven en staan open voor diverse culturen.

Verwondering

Een tweede stap in de ontwikkeling van onze leerlingen is de verwondering. Zij leren het ontluisterende en stimulerende moment ervaren wanneer kunst inwerkt op de menselijke emotie.

Wonder

Elke leerling moet bij de uitoefening van zijn hobby de vonk voelen overslaan, dan gebeurt het wonder! Op elk niveau ervaart de leerling de emotionele kracht van kunst, ook al is het voor sommigen maar sporadisch. Elk lesmoment, tentoonstelling, concert of examen zal een unieke ervaring zijn.

Onze attitude in en buiten de les is inspirerend. Wij blijven niet vastzitten in onze eigen vakgebied of instrument. Het muzische denken kan zich niet beperken tot de muren van de school. Ieder kind of volwassene heeft recht op een muzische levenservaring. Daarom slaan we een brug met het basisonderwijs en trachten wij met het project ‘muzische vorming’ zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Met ons artistiek pedagogische project willen wij aantonen dat er elke dag een wonder gebeurt. We moeten het alleen maar willen ervaren: een alledaags wonder!

jongeren met gitaarMuziek

Muziekinitiatie

In de Orff-klassen worden kinderen tussen 4 en 7 jaar op een speelse en creatieve manier in contact gebracht met het muzische domein. Naast de orff-instrumenten krijgen de kinderen nog andere instrumenten aangereikt zodat ze op jonge leeftijd al vertrouwd raken met verschillende instrumenten.

Muziek!Orff omvat drie groepen:

  • groep 1: 'de kleuters': tijdens deze lessen krijgen kleuters optimaal de kans om te experimenteren met klanken, ritmes en uiteenlopende instrumenten. Zo gaan ze zelf op zoek naar hun eigen talenten en wordt hun motoriek verfijnd. Ook drama, beeld en dans komt aan bod zodat ze zich op meerdere vlakken kunnen uiten;
  • groep 2: '1ste leerjaar': in dit leerjaar krijgt het experimenteren meer richting. De begeleiders bieden meerdere muzikale parameters aan, bv. in de maat spelen, luid en zacht spelen, noten spelen met o.a. de hulp van een kleurenpartituur, bewegen op muziek, bedenken van verhalen bij muziek, tekenen van een eigen partituur, ...;
  • Groep 3: '2de leerjaar': het laatste leerjaar kan gezien worden als een overgangsjaar naar de lagere graad. Het experimenteren met instrumenten loopt verder. De noten komen met behulp van de kleurenpartituur nog meer aan bod en de leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun eigen muzikale identiteit.

Doorheen deze drie jaren Orff krijgen de kinderen al op heel jonge leeftijd de kans zich op een expressieve en creatieve manier te uiten. Het is een eerste stap in de wereld van de muziek voor een jonge kunstenaar.

AMV

De ontdekkingsreis en de experimenteerfase in de Orff-klassen wordt omgeruild voor AMV (algemene muzikale vorming) in de lagere graad. AMV – notenleer in de volksmond – vormt al jarenlang de basis van het muziekonderwijs en is noodzakelijk om muziekwerken goed te kunnen uitvoeren en interpreteren.

In het onderdeel gehoor leert het kind gericht en verfijnd luisteren. Het ritmisch en het melodisch gevoel wordt aangesproken en geleidelijk aan ontwikkeld om zo later tot een juiste uitvoering te komen bij het actief musiceren. In het onderdeel theorie daarentegen, ligt de nadruk op technische aspecten die onmiddellijk worden toegepast op de praktijk. De hoofdbrok blijft echter het lezen, zingen, spelen en verwerken van de noten in bepaalde ritmes binnen een muzikale structuur.

De ontwikkeling van de stem, het gehoor en het muzikale gevoel prikkelt de zintuigen en geeft op termijn een beter coördinatie van de motoriek. Naast deze muzikale ontwikkeling is het ook de bedoeling om de leerling te begeleiden naar een muzikale zelfstandigheid, de creativiteit aan te moedigen en de leerling de kans te bieden de eigen interpretaties ten gehore te brengen.

Naast het muzikale leerproces krijgt het kind ook een ruime waaier aan sociale en culturele waarden mee. 'Samen musiceren' betekent immers niet alleen leren luisteren naar elkaar met respect en waardering, maar ook respect hebben voor het muzikale verleden van de muziekwerken, zoals de tijd waaruit de muziek komt, de cultuur, ...

Daarom is het belangrijk om kinderen enkele basiswaarden mee te geven:

  • samen doorzetten en de nodige discipline opbrengen om tot een afgewerkt geheel te komen;
  • schoonheid en vreugde van de muziek voelen en met bewondering en verwondering dit prachtige materiaal ervaren en beleven in vreugde met elkaar;
  • samen muziek te maken en te beleven in vriendschap voor elkaar.

Muziek, een meerwaarde voor het leven!

Jazz en Lichte Muziek

Voordat je iets kunt, moet je een bepaalde weg afleggen, iets leren dus. Die weg moet leer-rijk zijn, letterlijk. Wij willen elke leerling, jongere of volwassene, het leren van jazz en pop/rock in al zijn rijkdom aanbieden. Niemand mag hiervoor uitgesloten worden.

Naast de theoretische kennis van klank, vorm, taal, kleur, ritme, materiaal, terminologie en notatie, leert de leerling een instrument te bespelen. Hij leert in groep te functioneren en wederzijds respect te kweken. Ook motorische vaardigheden, een goede houding en ademhaling, alsook relaxatie behoren tot het leerpakket.

Het resultaat?  De leerling ervaart schoonheid, geniet van stilistische belevingsmomenten en leert beoordelen en appreciëren. Daarnaast ontwikkelt hij zin voor verantwoordelijk, zelfbeheersing en discipline. Hij zoekt evenwicht tussen ratio en emotie en staat open voor zelfkritiek. En dit om te komen tot expressie, interpretatie, compositie of improvisatie.

Tevens streven we naar bestendige kwaliteitsverbetering, actualiseren en evalueren we de leerprogramma’s en wenden we functioneel nieuwe technologieën aan.

Terwijl de leerling zichzelf ontplooit, brengen we hem in contact met andere muzikanten, woordkunstenaars of beeldende kunstenaars waarmee hij een gezelschap gaat vormen of gezamenlijke projecten uitwerkt binnen een goede infrastructuur. Want ook dat vinden we belangrijk in onze Academie: mensen leren omgaan met elkaar en harmonie zoeken in een gezonde omgeving.

En geloof ons: het geeft een geweldige kick als het allemaal samen kli(n)kt.

Samenspel en instrumentaal ensemble

Het zich kunnen en mogen uiten en het zich creatief laten gelden in één der aangeboden studierichtingen, heeft voor kinderen, jongeren en volwassenen naast een educatieve waarde ook een heilzame functie.

De school leidt haar leerlingen op tot actieve kunstbeoefenaars (podiumervaring) die eveneens in staat zijn kunst in al haar uitingsvormen kritisch te benaderen en te beleven. In deze optiek passen de vakken samenspel en instrumentaal ensemble perfect in het leerpakket om jongeren, maar ook volwassenen, op te voeden tot cultuurminnende en sociaal voelende mensen. Vanuit hun technische vaardigheden en kunde leren samenspelen, is een verrijking voor elk individu. Samenwerken, luisteren naar mekaar om als groep een bepaald doel te bereiken, zal voor iedereen een unieke ervaring zijn.

Bruggen slaan met de andere studierichtingen van het deeltijds kunstonderwijs geeft nog een extra dimensie aan dit gebeuren. Bijvoorbeeld een concept uitwerken waar alle kunstvormen aan bod komen zoals het organiseren van de 'Dag van het DKO'. Kunst naar buiten brengen voor een zo groot mogelijk publiek blijft een alledaags wonder!

Woord

In de lagere graad woord worden allerlei algemene vaardigheden aangereikt op een speelse manier. De kinderen leren stap voor stap hun angsten overwinnen en de creatieve mogelijkheden van stem en lichaam bewust ervaren. Al spelend leren zij zich vlot en spontaan uitdrukken, verbaal én non-verbaal (expressieve lichaamstaal).

Eenmaal deze moeilijke drempel overschreden, kan er gewerkt worden aan het verbeteren van articulatie en uitspraak, taalgebruik en lichaamstaal. Sociale waarden zijn in de groep van zeer groot belang: een les werpt slechts vruchten af als leerlingen met respect luisteren naar elkaar.

In de middelbare en hogere graden neemt de ‘verwondering’ over de mogelijkheden van het eigen ik gaandeweg toe. Dit gebeurt vooral in de lessen dramatische expressie, voordracht en toneel. De ‘bewondering’ voor taal en cultuur wordt aangescherpt in het lezen, bespreken en vertolken van poëzie, toneel en andere literaire teksten (voordracht, toneel, welsprekendheid en repertoirestudie).

Het uiteindelijke doel van de cyclus woord is: al deze kennis en vaardigheden in en buiten de academie aanwenden in alle facetten van het leven. Als dat doel bereikt is ... dan is het ‘wonder’ geschied.


ballerina'sDans

Met de danslessen willen we in de eerste plaats dat de kinderen hun eigen lichaam, hun instrument, leren ontdekken vooraleer ze dansen. Alleen door dat ontdekken worden ze zich bewust van de beperkingen van het lichaam. Hierdoor leren ze niet enkele hoe ermee om te gaan, maar ook hoe er zorg voor te dragen. Het lichaam is onvervangbaar en uiterst kostbaar. Een kind dat leert bewust te zijn van zijn eigen lichaam wordt later een volwassene die niet alleen met respect kijkt naar zichzelf, maar ook naar anderen.

Dit ontdekken gebeurt in de eerste jaren spelenderwijs en groeit geleidelijk aan naar een stevige ondergrond om later ook eventueel andere dansstijlen gemakkelijker te verwerven.

Het kind of de volwassene ervaart de ruimte als een verrijking, beperking of confrontatie. Niet alleen het individueel werken is een streefdoel maar ook het groepswerk is belangrijk,. Leerlingen leren samenwerken, kunnen omgaan met conflicten en hoe ze kunnen opgelost worden. Het leren geven en nemen is een bijdrage tot verdraagzaamheid naar anderen toe.

De fantasie die aangesproken wordt bij kinderen, zich leren uiten en de schroom overwinnen is een niet te onderschatten onderdeel van de dans. Door voorstellingen te geven, ontdekken ze dat het niet al goud is wat blinkt. Leerlingen ervaren dat er hard hoeft gewerkt te worden om een perfecte dansvoorstelling te brengen.

Door het vele oefenen om de techniek van de dans onder de knie te krijgen, leren de kinderen wat doorzettingsvermogen is. Er wordt aan zelfzekerheid gewerkt en het 'voor wat hoort wat' krijgt inhoud en vorm. Oefening baart echt kunst.

De volwassenen ontwikkelt de bewegingsmogelijkheden door zijn/haar lichaam te leren ontspannen of te onderhouden. Na de ontlading van de dagelijkse stress, kan de leerling zijn grenzen verleggen.

Dansen is zich goed voelen in een zo gezond mogelijk lichaam en dat creëert gelukkig mensen!

 

Beeldende kunst

Beeldende kunst is een centrum voor iedereen die zichzelf artistiek wil ontplooien, een plaats waar mensen uit alle lagen van de bevolking - met respect voor de verscheidenheid in levensfilosofie, cultuur, persoonlijkheid en sociale omgeving - met hun artistieke passie kunnen bezig zijn.

De academie staat open voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. In alle graden (lagere, middelbare en hogere graad) streven we naar een artistiek groeiproces met als doel het talent in ieder individu aan te wakkeren, te stimuleren en te begeleiden.

De centrale ligging van de school geeft een geborgenheid, een flexibiliteit en een onmiddellijk contact met de gemeenschap. Onderwijs en cultuur geven hier elkaar vorm en zorgen voor een optimaal sociaal klimaat.

Door het inrichten van projecten en tentoonstellingen in en buiten de school en door samen te werken met andere organisaties plaatsen we onze academie regelmatig in een ruimere socio-culturele context.

Music for specials

'Music for specials' is een muziekcursus voor mensen met speciale vaardigheden of gewoon voor speciale mensen. Niemand blijft immers onberoerd bij het horen van muziek. Een fysieke en/of een mentale beperking(en) hoeft geen belemmering te zijn op muzikaal vlak.

Het is gebleken dat kunsteducatie het zelfbeeld en de eigenwaarde bevordert. Door gepaste individuele uitdagingen wordt een kunstzinnige ontwikkeling gestimuleerd. Bovendien vergroot een muziekopleiding de deelname aan het maatschappelijke leven. Het absolute uitgangspunt van deze cursus blijft de mogelijkheden van de cursist en niet zijn beperkingen. Wensen, behoeften, het gedrag en de individuele ontwikkeling van de cursisten staan centraal.

Het doel is een rijke leeromgeving te creëren die prikkelt en uitdaagt. We ondersteunen onder meer de kennis van instrumenten, klankkleur, ritme, beweging op muziek, improvisatie en stemgebruik. Ook het sociale aspect van samen musiceren, het zich leren presenteren voor een optreden, het leren uiten en kanaliseren van emoties en het communiceren met klank vormt een onderdeel van de opleiding.

'Music for specials' is bestemd voor een brede doelgroep. Door de grote diversiteit van het beoogde publiek is het gebruik van een standaardmethode en een gestandaardiseerde aanpak niet aangewezen. Daarom is en blijft 'Music for specials' altijd muziekles-op-maat. 

 

schilderwerkjeKunstzin

Kunstzin is een educatief project waarbij aan psychisch kwetsbare personen de gelegenheid wordt geboden om binnen een veilige omgeving en met extra ondersteuning creatief en kunstzinnig te werken. Deze personen hebben elk hun eigen (psychiatrische) problematiek. De drempel naar de gewone academie is vaak te hoog omdat ze te kampen hebben met eigenaardigheden die moeilijk hanteerbaar zijn tijdens de gewone tekenlessen en die een specifiekere benadering vereisen. Het is ook belangrijk om een veilige, vertrouwde omgeving op te bouwen, zodat ze kunnen openbloeien en de draad kunnen blijven oppakken. We proberen te destigmatiseren: hen onttrekken aan de ziekenhuisomgeving en hen in een omgeving te plaatsen die niet verwijst naar psychiatrie, maar naar een tekenschool.

Net als bij de 'Music for specials' wordt omwille van de grote diversiteit van de cursisten rekening gehouden met ieders ritme en uniciteit. De cursus heeft bovendien tot doel de integratie en inclusie van psychisch kwetsbare personen in het maatschappelijk leven van Tienen te ondersteunen en een positieve beeldvorming rond deze mensen te bevorderen. Een poging om hen dichter bij de maatschappij te brengen ... en omgekeerd.


Muzische vorming

De academie werkt nauw samen met het basisonderwijs. Leerkrachten uit het basisonderwijs volgen nascholing (muzische vorming) in de academie. Leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs vervangen de deelnemende onderwijzer in zijn klas tijdens de cursus met muzische activiteiten. Op deze manier trachten wij het creatieve proces te bevorderen.

Doel:

  • de muzische vorming in het lager onderwijs vanuit een brede visie gestalte geven en de eindtermen helpen realiseren. Het scheppende en creatieve staat naast techniek, werk- en spelvorm steeds centraal;
  • stimuleren van het muzische denken, ook in de andere leergebieden;
  • creatief handelen en helpen bij het uitwerken van muzische lessen;
  • het 'muzische denken' kaderen in een breed wereldbeeld waarin de harmonische, creatieve mens centraal staat.

ICT

Een historisch pand in de binnenstad en een modern architecturaal gebouw vormen de fundamenten van de kunstacademie waarin hoogtechnologische voorzieningen en artistieke traditie elkaar ontmoeten.

ICT kan een rol spelen in het bevorderen van het artistieke leerproces door een faciliterend omringend kader aan te bieden aan leerlingen en leerkrachten.

ICT kent een tweeledige doelstelling: enerzijds kan ICT het realiseren van de pedagogische objectieven ondersteunen. Anderzijds kan ICT ook een proactieve rol op zich nemen om een continu ontwikkelings- en verbeteringsproces te stimuleren.

Het gebruik van verschillende onderwijsvormen draagt bij tot een diepgaand leerproces. De academie wil hierin een actieve rol spelen en een breed palet aanbieden om tegemoet te komen aan de verschillende didactische noden van de leerlingen en leerkrachten. Concreet kan ICT ondersteuning bieden voor het exploreren en implementeren van nieuwe onderwijsvormen om zodoende het klassieke hoorcollege aan te vullen met ervaringsleren en interactie. Daardoor worden de leerlingen aangezet tot reflectie teneinde zich meer bewust te worden van hun rol in hun eigen leerproces.

ICT stimuleert ‘out of the box’ denken. Zowel leerlingen als leerkrachten leren nieuwe mogelijkheden zien, exploreren nieuwe denkpistes en komen daardoor tot creatieve oplossingen. Tevens vormt het aanbieden van ICT-infrastructuur tijdens de lessen een ankerpunt voor jongeren aangezien dit niet meer weg te denken is uit hun leefwereld.

Centraal beheer van documentatie, lesmateriaal, foto’s, ... zorgt ervoor dat de aanwezige ‘know-how’ makkelijk beschikbaar is en een eenvoudig kennisoverdracht plaatsvindt tussen de verschillende studierichtingen. De betrokkenheid tussen de verschillende afdelingen wordt hierdoor vergroot, wat het ontstaan van samenwerkingsinitiatieven mogelijk maakt.

Contact